MEB 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması

0

Milli Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitim yapan okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak için Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına ilişkin Yönetmelik Kapsamında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacağını duyurdu.

20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjan için atama yapılacak alanlar, başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi ile ilgili MEB duyurusu.

 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

(MART 2019)

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının

karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında

sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacaktır. Başvurular Ek 1’de (Atama Yapılacak

Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi) belirtilen alanlarda

kabul edilecektir.

 1. Başvuru Şartları

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel

şartları taşımak,

1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk

vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların

tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların

ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği

Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi

Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt

içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

1.6. 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan

için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış

olmak,

1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir

ceza almamış olmak,

1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak

çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla

bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

 1. Başvuru

2.1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak

başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Bu başvuruda

adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin

tamamını tercih edecektir. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir.

2.2. Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

2.3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana

başvuruda bulunabilecektir.

2.4. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal

Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları

bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına

KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve

üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan

KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2017 ve 2018)

katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

2.5. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin

“Elektronik Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri

kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

2.6. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim

müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

2.7. Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun

yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün mesai

saatleri içinde onaylatılacaktır.

2.8. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

2.9. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler,

bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu

iddialar il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire

Başkanlığı) belgegeçer ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.

2.10. Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından

sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

2.11. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî

eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim

programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe

aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu

gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz

sayılacaktır.

2.12. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek

durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet

adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına

uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

2.13. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik

hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan

askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve

muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il

millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve

başlatılacaklardır.

 1. Başvuruda İstenecek Belgeler

3.1. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da

e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

3.2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon

Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da

İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu

belgenin onaylı örneği,

3.3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt

içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

3.4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi

sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe,

16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik

formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

3.5. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge

istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

 1. Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar

4.1. Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine

atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki

Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden

öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.

4.2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yüksek öğreniminin

ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya

programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması

gerekmektedir.

4.3. Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye

Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

4.4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.01.2012 tarihli ve 581 sayılı görüşü

doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas

Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi

ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve

Edebiyatı alanına başvuru yapabilecektir.

4.5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı

doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre

kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

4.5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı

bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak

denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları

bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen

adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

4.5.2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik

belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları

yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

4.6. İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi

bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4.7. İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine,

Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede kaynak

gösterilen yükseköğretim programlarından 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla kayıtlı yada bu

programlardan mezun durumda olanlar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29/11/2017

tarih ve E.20405695 sayılı görüşü çerçevesinde “Teknoloji ve Tasarım” alanına başvuru

yapabilecektir. Diğer taraftan, 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla Resim-İş Öğretmenliği

programına kayıtlı veya mezun olanlar da “Teknoloji ve Tasarım” alanına başvuru

yapabilecektir.

4.8. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik

(Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi

Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geçen

bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Yönetimi alanına birinci

öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.

4.9. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik

(Gemi Makineleri) alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv

Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden

önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte olup daha sonra

mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Makineleri alanına birinci öncelikli olarak başvuruda

bulunabilecektir.

4.10. Yargı kararı gereği Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu

Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk

Gelişimi ve Eğitimi alanına atanma yönündeki başvuruları kabul edilecektir.

 1. Pedagojik Formasyon

5.1. Adayların;

5.1.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

5.1.2. En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993–1994 öğretim yılı ve

daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

5.1.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

5.1.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

5.1.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu

sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesinden, herhangi birine sahip olmaları

gerekmektedir.

5.2. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer

alanlar için de geçerli sayılacaktır.

5.3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan

pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul

edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının

izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik

formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

5.4. Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini

başarı ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı

olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda

olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne,

aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını girecektir.

 1. Onay İşlemleri

6.1. İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür

yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ise

atamalardan sorumlu şube müdürünün başkanlığında “Başvuru Onay Komisyonu”

oluşturulacaktır.

6.2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî

eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

6.3. Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile üniversiteye

kayıt tarihinin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda,

kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay

ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

6.4. Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan

belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi

zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu

anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi

gerekmektedir.

6.5. Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı,

eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var

mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve

sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.”

ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi

aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve

sayısını girmeleri gerekmektedir.

6.6. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi

düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve

sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne

girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır.

Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.

6.7. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda

sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.

6.8. Elektronik Başvuru Formunda, adayların fotoğraflarının Başvuru Formuna

yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB’yi

geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.

6.9. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet

çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır.

Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer

nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza

edilecektir.

6.10. Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu sonradan beyan ederek

yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri

yeniden incelenecek; isteklerinin uygunluğu hâlinde başvuruları reddedilerek yeniden

başvuruda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.

6.11. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri

dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya

il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

6.12. Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014

tarihli ve 9 sayılı öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarının geçici maddeleri de

dâhil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan

yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak

yapılacaktır.

6.13. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan

geçirilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde

gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

6.14. Başvurularda e-devlet üzerinden aldıkları Mezun Belgesini başvuru onay

birimlerine teslim eden adayların bu belgeleri e-devlet üzerinde https://www.turkiye.gov.tr/

belge-doğrulama adresinden diplomalarını doğrulatmak kaydıyla kabul edilecektir.

 1. Sözlü Sınav

7.1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları

onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan

alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son

sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü

sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden

duyurulacaktır.

7.2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav

Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi

tutulacaktır.

7.3. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp

özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti;

bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik

nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

7.4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il

millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

7.5. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek;

sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe

atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

7.6. Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

 

 1. İtiraz

8.1. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla

sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

8.2. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere

bildirilecektir.

 1. Tercihler

9.1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim

kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

9.2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından

istenilen öncelikte yapılabilecektir.

9.3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

9.4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih

değişikliği yapabilecektir.

9.5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

9.5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

9.5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”

seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

9.6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen

kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere

değerlendirmeye alınacaktır.

9.7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak

üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği,

matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi

bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü

mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim

kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

 1. Atamalar

10.1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü

sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

10.2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır;

eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı

olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni

açıklanan adaya öncelik tanınır.

 1. Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama

11.1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın

http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

11.2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda

gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201

sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta

adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki

sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

11.3. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi

esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

11.3.1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

11.3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

11.3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

11.3.4. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

11.3.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz

edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

11.3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu

olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

11.4. Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile

birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde

bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, güvenlik soruşturması

sonuçlandıktan sonra sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler

ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

11.5. Güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra tebligatı beklemeksizin göreve

başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen

belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

11.6. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî

müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve

başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel

Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

11.7. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait

sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel

Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında

Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

11.8. Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik

görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak

sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt

oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş

istenilecektir.

11.9. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde

göreve başlayacaktır.

 1. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler

12.1. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve

başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki

ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

12.2. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına

atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.

12.3. Atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler

ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten

itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.

 1. Atama süreci

Sözleşmeli öğretmenliğe atama süreci Ek-4’te yer alan takvime uygun olarak

gerçekleştirilecektir. Takvimde değişiklik olması halinde http://meb.gov.tr ile

http://personel.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.

Personel Genel Müdürlüğü

SN

ALAN

KODU ALAN ADI

TABAN

PUAN

KONTENJAN

SAYISI

1 7028 Adalet 50 30

2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 5

3 2246 Almanca 50 200

4 7092 Arapça 50 190

5 2265 Beden Eğitimi (*) 50 781

6 1119 Bilişim Teknolojileri 50 415

7 1123 Biyoloji 50 90

8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 15

9 1963 Büro Yönetimi 50 5

10 1207 Coğrafya 50 140

11 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 30

12 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 2

13 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 1

14 1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 50 1.922

15 4942 Eğlence Hizmetleri 50 1

16 7035 El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları 50 1

17 7036 El Sanatları Teknolojisi/Nakış 50 15

18 7037 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik 50 30

19 7038 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik 50 28

20 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 15

21 1371 Felsefe 50 151

22 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50 1.149

23 1390 Fizik 50 250

24 1417 Fransızca 50 1

25 4951 Gazetecilik 50 1

26 7110 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 50 2

27 7112 Gemi Yapımı / Yat İnşa 50 1

28 7044 Gıda Teknolojisi 50 1

29 7102 Görsel Sanatlar 50 226

30 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 1

31 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 5

32 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 50 6

33 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 1

34 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 1

35 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 12

36 7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 4

37 7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 2

38 1230 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 50 405

39 1715 İlköğretim Matematik 50 1.448

40 1524 İngilizce 50 1.960

41 7050 İnşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon 50 2

42 7049 İnşaat Teknolojisi/Yapı Tasarımı 50 30

43 7091 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 1

44 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 285

45 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 2

46 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 50 2

47 7120 Maden Teknolojisi 50 6

48 7056 Makine Teknolojisi/Makine Model 50 1

49 7055 Makine Teknolojisi/Makine Ressamlığı 50 1

50 7054 Makine Teknolojisi/Makine ve Kalıp 50 6

51 1700 Matbaa/Matbaa Teknolojisi 50 2

52 2353 Matematik 50 601

53 4972 Metal Teknolojisi 50 30

54 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 20

55 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 15

56 4976 Muhasebe ve Finansman 50 6

57 1822 Müzik 50 404

58 4439 Okul Öncesi 50 1.599

 

EK-1

ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN

LİSTESİ (MART 2019)

SN

ALAN

KODU ALAN ADI

TABAN

PUAN

KONTENJAN

SAYISI

 

EK-1

ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN

LİSTESİ (MART 2019)

59 7106 Özel Eğitim 50 1.410

60 4979 Plastik Teknolojisi 50 1

61 2368 Psikoloji 50 1

62 2838 Radyo-Televizyon 50 1

63 7061 Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 50 1

64 7062 Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler İnşaat 50 1

65 7063 Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Makine 50 4

66 7064 Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Mekatronik 50 1

67 7103 Rehberlik 50 1.120

68 4883 Rusça 50 5

69 4901 Sağlık Bilgisi 50 2

70 1959 Sanat Tarihi 50 1

71 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 50 2

72 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 50 4

73 7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 50 3

74 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 50 2

75 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 2.011

76 7119 Sivil Havacılık 50 2

77 2510 Sosyal Bilgiler 50 579

78 7117 Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 1

79 2036 Tarih 50 350

80 7101 Tasarım Teknolojileri 50 4

81 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 50

82 7081 Tekstil Teknolojisi/Tekstil 50 1

83 7084 Tekstil Teknolojisi/Tekstil Terbiye 50 1

84 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 50 1

85 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 27

86 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 509

87 2143 Türkçe 50 1.149

88 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 2

89 7086 Uçak Bakım/Uçak Elektroniği 50 2

90 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 10

91 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 15

92 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 85

19.914

(*) Beden Eğitimi alanına ayrılan toplam 867 kontenjanın 86’sı daha sonra yapılacak olan Milli Sporcuların atama işlemi

için kullanılacaktır.

TOPLAM

EK-2

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ

1 Adana

2 Ankara

3 Antalya

4 Bursa

5 Erzurum

6 Gaziantep

7 İstanbul

8 İzmir

9 Konya

10 Malatya

11 Mardin

12 Muğla

13 Kocaeli

14 Samsun

15 Sivas

16 Trabzon

17 Van

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAV ADAY DEĞERLENDİRME FORMU EK- 3

ADI-SOYADI: TC NO:

I- EĞİTİM BİLİMLERİ VE GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ

No Yeterlik Puan

Değeri

Verilen

Puan

Bölüm

Toplamı

1 EĞİTİM BİLİMLERİ

0-10

2 GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ

0-10

II- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ

No Yeterlik Puan

Değeri

Verilen

Puan

Bölüm

Toplamı

1 Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama

yapabilir. 0-4

2 Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir. 0-4

3 Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir. 0-4

4 Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder. 0-4

5 Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına

uyar. 0-4

III- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ

No Yeterlik Puan

Değeri

Verilen

Puan

Bölüm

Toplamı

1 Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır. 0-4

2 Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.

0-4

3 Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir. 0-4

4 Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar. 0-4

5 Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar

yapabilmektedir. 0-4

IV- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI

No Yeterlik Puan

Değeri

Verilen

Puan

Bölüm

Toplamı

1 Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve

ayrıntılı biçimde açıklayabilir. 0-4

2 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder. 0-4

3 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder. 0-4

4 Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir,

örnekler verir. 0-4

5 Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden)

yeterince haberdardır. 0-4

V- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ

No Yeterlik Puan

Değeri

Verilen

Puan

Bölüm

Toplamı

1 Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur. 0-4

2 Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir. 0-4

3 Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle konuşabilmektedir. 0-4

4 Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir. 0-4

5 Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır. 0-4

AÇIKLAMA

TOPLAM PUAN

KOMİSYON ÜYESİ ADI-SOYADI/ İMZA

EK-4

TAKVİM

İşlem Tarih

Ön Başvuru Alınması

Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı

Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

26/03/2019

01/04/2019

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav

Merkezlerinin İlanı 05/04/2019

Sözlü Sınavların Yapılması

 

12/06/2019

30/06/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 04/07/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 08/07/2019

10/07/2019

Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 16/07/2019

Not: Tercihlerin Alınması ve Atama işlemi ile ilgili tarihler ileri bir zamanda açıklanacaktır.

Bir yorum bırakın