Devlet Memurları’nda Cenaze Gideri ve Ölüm Yardımı

0

Devlet memurlarına tanınan haklardan biri olan ve zaman zaman ihtilafa düşülen konular arasında yer alan memurlarda cenaze gideri ve ölüm yardımı hakkında sizler için kısa bilgiler içeren bir yazı hazırladık.

Devlet memurlarında ölüm yardımı ölen memurun, memur olmayan eşi veya çocuklarına devlet tarafından sağlanan desteğin genel adı olarak tanımlanır. 657 Sayılı Kanunun 208.maddesi bu tanıma açıklık getirerek şöyle bir açıklamada bulunmuştur:

Devlet memurlarından, memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dâhil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez, ibaresi ile Kanun bu hususa açıklık getirmiştir.

Bununla birlikte ölüm yardımı ödenmeyecek bazı durumlar da söz konudur. Aile yardımı ödeneğinden yararlanmayan çocuklar için ödeme yapılmadığı gibi, eşlerin ikisinin de memur olması durumunda eşi ölen memura da ölüm yardımı yapılmaz. Bunun tek istisnası ise memurun çalıştığı kurumun kendi inisiyatifiyle ölüm yardımı usulüne uygun olarak yardım yapabilmesidir.

Ölüm Yardımında İbraz Edilecek Belgeler

Ölüm yardımını almayı talep edecek kişinin ölümün gerçekleştiği yeri ve tarihini de belirterek ölüm yardımının ödenmesini talep eden dilekçesi ödeme  belgesine bağlanır.

Yasa ile belirtilen sürelerde ölü olarak doğan çocuklar için ödenecek ölüm yardımında, bu süreyi de içeren raporun ibraz edilmesi gerekir. (ölü doğumun 180-300 günlük süre içinde gerçekleşmesi durumunda Sayıştay Başkanlığı’nın 05.04.1979 tarihli ve 3986/1 sayılı Kararı ile memura ölüm yardımı ödenmektedir.

Cenaze gideri tanımı ve kapsamı

Devlet Memurları Kanunun (657 ys kanun) ve ilgili yönetmeliklerde cenaze gideri ve kapsamı şu şekildedir.

Devlet memurlarının ölümleri halinde cenaze giderleri, (cenazenin başka yere nakli dahil) kurumlarınca ödenir. Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bulunan veya yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak veya bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine dayanılarak tedavi görmek üzere yurt dışına gönderilmiş olan Devlet memurlarından ölenlerle, sürekli görevle yurt dışında bulunanların eş ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarından ölenlerin cenazelerinin yurda getirilmesi için zorunlu giderler kurumlarınca ödenir

Cenaze giderleri; Ölüm olayının meydana geldiği yerde, ölünün gömülmesi ile ilgili olarak yapılan giderleri kapsar. (Çelenk, törene ait taşıt giderleri ve benzeri tören harcamaları için herhangi bir ödeme yapılmaz.)

Cenaze Gideri Ödenmesi

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 46. Md.

Cenaze, kişinin hastalığında tedavi edilmekte olduğu sağlık kurumunca kaldırılmış ise buna ait masraflar ibraz edecek faturaya dayanılarak yukarıdaki esaslar dairesinde bu kuruma ödenir.

Cenazenin, memurun bağlı olduğu kurum tarafından kaldırılması halinde, kurum mutemetlerinin yapacakları masraflar, ibraz edilecek fatura, senet veya belgelere dayanılarak yukarıdaki esaslar dairesinde avanstan mahsup edilir.

Cenaze ölenin ailesi veya yakınları tarafından, defnedilmiş ise, bunların yaptıkları giderler de, gösterecekleri belgelere dayanılarak, yukarıdaki esaslar dairesinde kendilerine ödenir.

Cenaze Giderinde Aranacak Belgeler:

657 sayılı Kanun 210. madde;  Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 45,46,47. Maddeleri ile düzenlenmiştir. Buna göre cenaze giderleri veya gerektiğinde başka bir yere nakli için yapılan giderlerin ödenmesinde ibraz edilmesi gereken belgeler

  1. a) Cenaze, kişinin hastalığında tedavi edilmekte olduğu sağlık kurumunca kaldırılmış ise, buna ait masraflar ibraz edecek faturaya dayanılarak yukarıdaki esaslar dairesinde bu kuruma ödenir
  2. b) Cenazenin, memurun bağlı olduğu kurum tarafından kaldırılması halinde, kurum mutemetlerinin yapacakları masraflar, ibraz edilecek fatura, senet veya belgelere dayanılarak yukarıdaki esaslar dairesinde avanstan mahsup edilir
  3. c) Cenaze ölenin ailesi veya yakınları tarafından, defnedilmiş ise, bunların yaptıkları giderler de, gösterecekleri belgelere dayanılarak, yukarıdaki esaslar dairesinde kendilerine ödenir
  4. d) Bir memurun, öldüğü yerden başka bir yere nakli ailesince istenildiği takdirde, gömüleceği yerdeki cenaze masrafı ile “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” hükümlerine göre mahallinde tahnit yapmak imkanı varsa yapılacak tahnit gideri ve zaruri nakil ücreti, belediyece onaylanan fatura üzerinde ödenir.
  5. e) Devlet memurlarından yurt dışında ölenlerin cenazesi yurda getirildiğinde bunlar için yurtta yapılacak cenaze giderleri de gömülme işleminin yapılacağı mahal itibariyle yukarıdaki esaslar dairesinde ödenir
  6. f) Yurt dışında ölenlerden cenazeleri yurda getirilecek olanların cenazelerini yurda getirilmesi için yapılacak zorunlu giderler, ölünün tahniti ve yurtta gömüleceği yere kadar normal ve zorunlu nakil giderlerini kapsar. Bunların ödenebilmesi için bu giderlere ait belgelerin mahalli rayice uygunluğunun yetkili misyon şefliğince onaylanması gerekir.

Bir yorum bırakın