Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

0
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnternet sitesinden yapılan açıklamaya göre Farabi Hatanesi Baş Hekimliğinde görevlendirilmek üzere 4/B sözleşmeli çalıştırılmak üzere 8 hemşire istihdam edeceğini ilan etti.

İstihdam edilecek hemşirelerde aranacak özellikler;

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu, Üniversite hastanesinde en az 3 (üç) yıl süre ile Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde hemşire olarak görev yapmış, 1 hemşire

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu, Üniversite hastanesinde en az 3 (üç) yıl süre ile Kardiyoloji Anjiyografi Ünitesinde hemşire olarak görev yapmış 1 hemşire

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu, Üniversite hastanesinde en az 3 (üç) yıl süre ile ERCP ve ileri endoskopik işlemler (ESD, EMR) konusunda hemşire olarak görev yapmış 1 hemşire

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (Lisans) Mezunu 5 hemşire,

Olarak açıklandı.

Başvuru Genel Şartları;

1-Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak

3-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak.

4-Adaylar mezuniyetine göre; 2018 KPSS Lisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

5-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

6- Müracaatların ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün süre ile mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının http://www.ktu.edu.tr/personel-tum duyuru web adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7-Sonuçlar ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru adresinde yayınlanacaktır.

8-4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-Diplomanın / Mezuniyet belgesinin aslı veya son 1 hafta içerisinde noterden onaylanmış sureti (Diploma/ Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretin aslı mutlaka tarafımızdan görülecek ve fotokopisi alınacaktır. Bu belgeleri getirmeyenlerin başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir)

2-Mezuniyet belgesinin aslı veya son 1 hafta içerisinde noterden onaylanmış suretinin fotokopisi tarafınızca hazırlanıp getirilecektir.

3-Başvuru koşulunda istenen 2018 KPSS Sonuç Belgesi.

4-Personel Dairesi Başkanlığının http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru web adresinden temin edilecek başvuru dilekçesi.

5-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

6-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 Adet vesikalık fotoğraf (Dilekçeye eklenecektir).

7 SGK hizmet dökümü ( E-Devletten barkodlu veya ilgili SGK şubesinden temin edilebilir.)

Not:

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir. KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi

ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır

Bir yorum bırakın