Kamu Gözetimi Kurumundan Bağımsız Denetçilik Sınavı İlanı

0

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun resmi gazete aracılığı bağımsız denetçilik sınavlarının yapılacağı tarihleri açıkladı. Bu günkü resmi gazete de yayımlanan ilana göre bağımsız denetçilik sınavları 22 Nisan 2019 tarihinde başlayıp 03 Mayıs 2019 tarihinde saat 17.00 de sona erecek.

Sınava başvuru elektronik ortamda yapılacak olup posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek, sınava katılmak için yapılan başvurular, ön elemeden geçirildikten sonra sınava katılması uygun görülenler için kurum sınav yer ve tarihlerini sınavdan 15 gün önce internet sitesinden duyuracak. İnternet sitesinde ismi sınav için ilan edilenler arasında olmayanlar 7 gün içinde itirazda bulunabilecekler. Yapılan itirazlar yeniden incelenip 3 gün içinde karara bağlanacak.

Sınava başvurmak için, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak gerekiyor.

Yapılan duyuruda Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli olmadığı ayrıca adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da taşımaları gerektiği vurgulandı.

Sınav ilamının tam metni yazının devamında.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI
SINAVA MÜRACAAT
Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 22 Nisan 2019 tarihinde başlayıp 03 Mayıs
2019 tarihinde saat 17.00 de sona erecektir.
Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru
Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak
kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet
sitesinde duyurulacaktır.
Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren
yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün
içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.
SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal
bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun
olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada
belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.
SINAVIN TARİHİ VE YERİ
Bağımsız Denetçilik Sınavı 23 Haziran 2019 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır.
Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde
duyurulacaktır.
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır:
a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),
b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal
tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),
c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,
ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk
yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),
d) Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku,
Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel
Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)],
e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,
Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve
(ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava
tabi tutulurlar.
Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da
yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.
SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ
Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır.
Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus
cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER
Sınava girenlerden;
a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği,
b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği,
c) Sınav kurallarını ihlal ettiği,
tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı
sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.
Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum
tarafından yapılacak sınava alınmazlar.
Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Komisyon
tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir.
Bu itirazlar Komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene
bildirilir.
SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az
altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az
yetmiş puan olması şarttır.
Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir.
Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.
Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi
gönderilmez.
Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını
izleyen yedi gün içinde Kurumda olacak şekilde yapılır. İtirazlar en geç müteakip on gün içinde
karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.
Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi
gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün
içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir.
SINAV GİDERLERİ
Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini
başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir.
Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin
ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, sınav başvurusu yapıldıktan sonra hiçbir
aşamada sınav konusu değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca
adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da
taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra
yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir.

Bağımsız denetim yönetmeliği erişimi için:(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16907&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z%20denetim)

Bir yorum bırakın