Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’ nde Değişik Yapıldı

0

Türkiye Futbol Federasyonu 01.06.2019 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda Türkiye Futbol Federasyonu Statüsünde değişiklikler yapılmasını kabul etti.

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu)  statüsü’ nde yapılan değişiklikleri 5894 sayılı Kanun’un 3. Maddesinin 2. Fıkrası ile TFF Statüsü’ nün 30. Maddesi uyarınca Resmi Gazete aracılığıyla duyurdu.

Yapılan düzenlemede daha önceki statü’ de yer alan “TFF Yönetim Kurulu; FIFA, UEFA ve TFF’ nin talimat ve düzenlemelerini ihlal eden veya TFF’ nin saygınlığını zedeleyen Başkanın veya hakemin, süreli veya süresiz olarak görevden alınmasına karar verebilir” ifadesi tamamen kaldırılırken başkan ve üyelerin seçimi, aranan kriterler ile yetki  ve sorumluluklarla ilgili pek çok ifade değişikliklerine yer verildi.

TFF tarafından Statü’ de hangi maddeler nasıl değiştirildi? Değişen maddeler ve önceki halleri yazımızın devamında verilmiştir.

Yeni-TFF Statüsü’ nün 2’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(m) FIFA ve UEFA Statülerinde belirtilen yargı kurullarının ve FIFA ve UEFA Statülerinin ilgili maddelerinde belirtildiği şekliyle Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) yetkisini tanımak;”

Eski – Madde 2 Amaç

2-madde 1. Fıkra: TFF ’nin amaçları:

m)- FIFA ve UEFA Statülerinde belirtilen yargı kurullarının ve FIFA Statüsü’ nün 59 ve 60. maddeleri ile UEFA Statüsü’ nün 59. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği şekliyle Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) yetkisini tanımak;

Yeni-TFF Statüsü’ nün 18’inci maddesinin 1’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Kulüpler veya diğer birlikler, işbu Statü’deki hükümler dâhilinde TFF’ ye bağlıdır ve TFF tarafından tanınır. Bu üyelerin veya birliklerin tüzük ve talimatları TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.”

Eski- Madde 18 Kulüplerin ve TFF kapsamındaki birliklerin statüsü

1-Kulüpler veya diğer birlikler, TFF’ ye bağlıdır ve TFF tarafından tanınır. Bu üyelerin veya birliklerin tüzük ve talimatları TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanır

Yeni-TFF Statüsü ’nün 22’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1-Genel Kurul, çağrı tarihindeki aşağıda belirtilen delegelerden oluşur

“(l) Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapmış kişiler.”

Eski – Madde 22 Delegeler ve oylar

1-Genel Kurul, çağrı tarihindeki aşağıda belirtilen delegelerden oluşur

l) Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığını asaleten yapmış kişiler.

Yeni-TFF Statüsü’ nün 25’inci maddesinin 1’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Genel Kurul’un kararları

“1. Bu Statü’de aksi belirtilmediği sürece, kararlar, toplantıda hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğunun oyuyla alınır. Tahrif edilmiş veya boş oy pusulaları veya çekimser oylar oy sayımında dikkate alınmaz.”

Eski- Madde 25 Genel Kurul’un kararları

1-Bu Statü’de aksi belirtilmediği sürece, kararlar, toplantıda hazır bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının oyuyla alınır. Tahrif edilmiş veya boş oy pusulaları veya çekimser oylar oy sayımında dikkate alınmaz

Yeni- TFF Statüsü’ nün 27’nci maddesinin 2’nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Olağan Genel Kurul

“2. Toplantının gündemi, yeri ve tarihi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve toplantı tarihinden en az on beş gün önce ulusal bir gazete ile TFF’ nin resmi internet sitesinde ilan edilir ve TFF tarafından Genel Kurul delegelerine yazılı olarak gönderilir.”

Eski-  Madde 27 Olağan Genel Kurul

2-Toplantının gündemi, yeri ve tarihi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve toplantı tarihinden en az on beş gün önce ulusal bir gazete ile TFF’ nin resmi internet sitesinde (www.tff.org) ilan edilir ve TFF tarafından Genel Kurul delegelerine yazılı olarak gönderilir.

Yeni-TFF Statüsü’ nün 29’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul

“3.Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemi, tarihi ve yeri en az on beş gün önceden günlük ulusal bir gazete ile TFF’ nin resmi internet sitesinde ilan edilir ve TFF tarafından, Genel Kurul delegelerine yazılı olarak gönderilir”

Eski- Madde 29 Olağanüstü Genel Kurul

3.Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemi, tarihi ve yeri en az on beş gün önceden günlük ulusal bir gazete ile TFF’nin resmi internet sitesinde (www.tff.org) ilan edilir ve TFF tarafından, Genel Kurul delegelerine yazılı olarak gönderilir.

Yeni- TFF Statüsü’nün 35’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(y) Başkan tarafından teklif edilen Disiplin Kurulları, Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu, Etik Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu başkanları ile asıl ve yedek üyelerini atamak.”

Eski- Madde 35 Yönetim Kurulunun Yetkileri

1-Yönetim Kurulu aşağıdaki yetkilere sahiptir:

y) Başkan tarafından teklif edilen Disiplin Kurulları, Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu ve Etik Kurulu Başkanları ile asıl ve yedek üyelerini atamak; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanlar Kurulu asıl ve yedek üyelerini atamak ve hakem listesini belirlemek.

Yeni– TFF Statüsü’ nün 36’ncı maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Yönetim Kurulu’nun müzakerelere başlayabilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekir.

2-Yönetim Kurulu toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oyu belirleyici olur. Vekâleten ya da mektup yolu ile oy kullanılmaz.”

Eski- Madde 36 Yönetim Kurulunun Kararları

1-Yönetim Kurulu’nun müzakerelere başlayabilmesi için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması gerekir.

2-Yönetim Kurulu toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oyu belirleyici olur. Vekâleten ya da mektup yolu ile oy kullanılmaz.

Yeni- TFF Statüsü’ nün 37’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(i) Tahkim Kurulu, Etik Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu başkanları ile asıl ve yedek üyelerini Yönetim Kurulu’na teklif etme;”

Eski- Madde 37 Başkan

2-Başkanın görev ve yetkileri şunlardır

i) Tahkim Kurulu, Etik Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu Başkanı, asıl ve yedek üyeleri ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanlar Kurulu asıl ve yedek üyelerini atama ve hakem listesini Yönetim Kurulu’na teklif etme

Yeni- TFF Statüsü’ nün 38’inci maddesinin 1’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Genel Kurulda Başkan adayı olmak isteyen kişi, ilgili Genel Kurul toplantısından en geç yedi (7) gün önce TFF Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak başvurmak zorundadır. Süresinde başvuruda bulunan Başkan adayları Genel Kurul toplantısına altı (6) gün önceden başlamak üzere TFF’ nin resmi internet sitesinde ilan edilir.”

Eski- Madde 38 Başkan Adayları

1-Genel Kurulda Başkan adayı olmak isteyen kişi, ilgili Genel Kurul toplantısından en geç yedi (7) gün önce TFF Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak başvurmak zorundadır. Süresinde başvuruda bulunan Başkan adayları Genel Kurul toplantısına altı (6) gün önceden başlamak üzere TFF’ nin resmi internet sitesinde (www.tff.org) ilan edilir.

Yeni- TFF Statüsü’ nün 41’inci maddesinin 5’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. Denetleme Kurulu kararlarını salt çoğunluğun oyu ile alır, karara katılmayan üyeler, karşıt oyun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurul’a sunmakla yükümlüdür.”

Eski- Madde 41 Denetleme Kurulu

5-Denetleme Kurulu kararlarını oy çokluğuyla alır, karara katılmayan üyeler, karşıt oyun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurul’a sunmakla yükümlüdür

Yeni- TFF Statüsü’ nün 55’inci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5’inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 6’ncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni – 55. Madde “1. Fıkra: Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile en az beş yıllık meslekî tecrübeye sahip hukukçular arasından seçilecek bir (1) Başkan, altı (6) asıl ve altı (6) yedek üyeden oluşur.”

Eski- 55. madde 1. Fıkra –Uyuşmazlık Çözüm Kurulu;

a) TFF Yönetim Kurulu’nun belirlediği beş (5) kişilik Başkanlar Kurulu ile

b) Kulüpler Birliği Vakfı’nın, Profesyonel Futbolcular Derneği’nin ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin bildireceği ve TFF Yönetim Kurulu’nun kabul edeceği hakemlerden oluşur. Kulüpler Birliği Vakfı, Profesyonel Futbolcular Derneği ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, en fazla yirmi beşer (25’er) hakem adayı bildirebilir;

Yeni 55. Madde “2. fıkra:  Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun görev süresi, Federasyon Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır. Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçer.”

Eski- 55. Madde 2. fıkra: Başkanlar Kurulu, TFF Başkanı’nın teklifi ve TFF Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanacak beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan boşalmalarda boşalan görev için TFF Yönetim Kurulu, aynı usulle atama yapabilir.

Yeni 55. Madde “3. fıkra: TFF Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile diğer kurul ve yan kurullarında görev yapanlar veya futbol kulüplerinde aktif görevde bulunanlar (profesyonel futbol kulüplerinin seçilmiş veya atanmış kurullarında görev alanlar da dâhil olmak üzere) ile profesyonel futbolcular, teknik adamlar, sağlık ekibi, futbol menajerleri, müsabaka organizatörleri Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyeliği yapamazlar.”

Eski 55. Madde 3. fıkra: Başkanlar Kurulu ile hakemlerin, en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu olmaları zorunludur

Yeni 55. Madde” 4. fıkra: Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yeni üye görevlendirilemez. Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan boşalmalarda boşalan görev için TFF Yönetim Kurulu, aynı usulle atama yapabilir. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler, kalan süre kadar görev yapar.”

Eski 55. Madde 4.Fıkra: Başkanlar Kurulu ve hakemlerin görev süresi; TFF Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

Yeni 55. Madde “5.Fıkra:  Kurulun toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu belirleyicidir.”

Eski 55. Madde 5. Fıkra: Başkanlar Kurulu ve hakemler görevlerinde bağımsızdır. TFF Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile diğer kurul ve yan kurullarında görev yapanlar veya futbol kulüplerinde aktif görevde bulunanlar (profesyonel futbol kulüplerinin seçilmiş veya atanmış kurullarında görev alanlar da dâhil olmak üzere) ile profesyonel futbolcular, teknik adamlar, sağlık ekibi, futbol menajerleri, müsabaka organizatörleri Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanlar Kurulu üyeliği yapamaz veya hakem listesinde yer alamazlar.

“*Kaldırılan 55. Madde’nin 6. Fıkrası ise: TFF Yönetim Kurulu; FIFA, UEFA ve TFF’ nin talimat ve düzenlemelerini ihlal eden veya TFF’ nin saygınlığını zedeleyen Başkanın veya hakemin, süreli veya süresiz olarak görevden alınmasına karar verebilir.”

Yeni- 56’ncı madde 1’inci ve 2’nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeni-56.Madde “1. Fıkra: Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, taraflarca yetkisinin kabul edilmesi halinde; kulüpler, futbolcular, teknik adamlar ve futbol menajerlerinin, aralarındaki futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafları inceler ve karara bağlar. Bununla birlikte sportif cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin ihtilaflar münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu önünde çözülür.”

Eski 56. Madde  1. fıkra: Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

1-Uyuşmazlık Çözüm Kurulu.

a) Kulüpler,

b) Kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri, futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, arasında sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran görevli ve yetkili olarak inceler ve karara bağlar. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar, Tahkim Kurulu’na itiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine verilen Tahkim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Yeni-56. madde “2. Fıkra: Kurul, uyuşmazlıkta haklı olan tarafın varsa vekili için, resmi ücret tarifesine göre Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için uygulanan maktu avukatlık ücreti kadar vekâlet ücretine hükmeder.”

Eski- 56. Madde 2. Fıkra: Uyuşmazlıklar, tarafların seçeceği veya seçilmiş sayılacağı iki hakem ile Başkanlar Kurulu’ndan bir Başkan’dan oluşan Hakem Heyeti tarafından incelenip karara bağlanır. Hakem Heyeti, uyuşmazlıkta haklı olan tarafın varsa vekili için, resmi ücret tarifesine göre Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için uygulanan maktu avukatlık ücreti kadar vekâlet ücretine hükmeder.

Yeni- TFF Statüsü’ nün 57’nci maddesinin 5’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. Atanacak asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksekokul mezunu olmaları şarttır. Başkan, başkanvekili ve raportör olarak görev yapacak olanların ise hukuk fakültesi mezunu olması zorunludur. Bununla birlikte, Amatör Futbol Disiplin Kurulu ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerinin en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçu olması zorunludur.”

Eski- Madde 57 Disiplin Kurulları

5-Atanacak asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksekokul mezunu olmaları şarttır. Başkan, başkanvekili ve raportör olarak görev yapacak olanların ise hukuk fakültesi mezunu olması zorunludur

Yeni– TFF Statüsü’ nün 59’uncu maddesinin 3’üncü ve 6’ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“59. Madde 3. Fıkra: Kulüp Lisans Kurulu, TFF Başkanının teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanacak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı olmak üzere yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Kulüp Lisans Kurulu’nda;

a) Bir üyenin en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu,

b) Bir üyenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetkilendirilmiş yeminli mali müşavir,

c) İki üyenin 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yayınlanan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yetkilendirilmiş bağımsız denetçi,

d) Bir üyenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetkilendirilmiş serbest muhasebeci mali müşavir,

e) İki üyenin işletme veya ekonomi alanında en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip üniversite mezunu, olması şarttır.”

Eski- Madde 59 3. Fıkra:  Kulüp Lisans Kurulu

3. Fıkra: Kulüp Lisans Kurulu, TFF Başkanının teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanacak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve üç (3) asıl ve dört (4) yedek üyeden oluşur. Kulüp Lisans Kurulu üyelerinden en az bir tanesinin asgari beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu olması, bir tanesinin de işletme veya ekonomi alanında en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip üniversite mezunu olması şarttır.

Yeni-59. Madde “6. Fıkra: Kulüp Lisans Kurulu toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.”

Eski- Madde 59 : Kulüp Lisans Kurulu

Madde 59 6. Fıkra: Kulüp Lisans Kurulu toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Yeni- TFF Statüsü’ nün 61’inci maddesinin 3’üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Spor federasyonlarının veya spor kulüplerinin kurullarında görev alanlar bu görevlerinden istifa etmedikçe veya disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.”

Eski- Madde 61  Tahkim Kurulu

Madde 61 3.fıkra: Spor federasyonlarının veya spor kulüplerinin kurullarında görev alanlar bu görevlerinden istifa etmedikçe ve ceza veya disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.

Yeni- TFF Statüsü’ nün 67’nci maddesinin 5’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. Fıkra: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor kulüplerine veya kamu kurumu veya kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen spor tesislerinin ve Bakanlığın personelinden yararlanılması karşılığı eğitim ve tesis projelerinde kullanılmak üzere yapılacak protokolle ödenecek giderler.”

Eski- Madde 67 Giderler

Madde 67 5.fıkra: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine veya kamu kurumu veya kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen spor tesislerinin ve Genel Müdürlüğün personelinden yararlanılması karşılığı eğitim ve tesis projelerinde kullanılmak üzere yapılacak protokolle ödenecek giderler.

Yeni- TFF Statüsü’ nün 74’üncü maddesinin 7. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7. Fıkra: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Müdürlükleri ve İl Ofisleri arasında müsabaka yayınlarına ilişkin işbirliğine dair kural ve usuller Spor Tesisleri ve Personel Hizmetlerinin Kullanımına İlişkin Protokol ile belirlenir.”

Eski– Madde 74 Yayınların Düzenlenmesi

74. Madde 7. Fıkra: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, İl Müdürlükleri ve İl Ofisleri arasında müsabaka yayınlarına ilişkin işbirliğine dair kural ve usuller Spor Tesisleri ve Personel Hizmetlerinin Kullanımına İlişkin Protokol ile belirlenir

Yeni- TFF Statüsü’nün 76’ıncı maddesinin 2’nci, 4’üncü ve 5’inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeni 76.madde “2.fıkra: Tüm futbol kulüpleri kar veya zarar tablolarını, finansal durum tablolarını ve takip eden hesap dönemini kapsayan bütçeleri ile Genel Kurul Tutanaklarını yıllık Genel Kurullarında onaylandığı biçimi ile ve ilgili Genel Kurul tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde TFF’ye sunar. Herhangi bir kulübün bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya bu açıdan yanlış yönlendirici bilgi vermesi durumunda bu kulübe bir uyarı verilir ve yetkililerinin hakları askıya alınır.”

Eski- Madde 76 Kulüplerin Yapısı ve Tescili

Madde 76 2. Fıkra:Tüm futbol kulüpleri ve futbol şubesi bulunan spor kulüpleri gelir ve gider cetvellerini, bilançolarını ve gelecek sezonu kapsayan bütçeleri ile Genel Kurul Tutanaklarını yıllık Genel Kurullarında onaylandığı biçimi ile ve ilgili Genel Kurul tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde TFF’ye sunar. Herhangi bir kulübün bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya bu açıdan yanlış yönlendirici bilgi vermesi durumunda bu kulübe bir uyarı verilir ve yetkililerinin hakları askıya alınır

Yeni- 76 madde “4.fıkra: TFF kulüpler tarafından sunulan bu finansal tabloları denetleme yetkisine sahiptir. Mali yükümlülüklerini karşılaması için gerekli mali güce sahip olmadığı belirlenen kulüpler ihtar, bir para cezası, puan indirimi ya da küme düşürme yaptırımı ile cezalandırılır. Ayrıca kulübün yetkililerine de hak mahrumiyeti cezası verilir.”

Eski-Madde 76 Kulüplerin Yapısı ve Tescili

Madde 76- 4. Fıkra: TFF kulüpler tarafından sunulan bu mali cetvelleri denetleme yetkisine sahiptir. Mali yükümlülüklerini karşılaması için gerekli mali güce sahip olmadığı veya son bilançosuna göre Genel Kurulunda onaylanan yıllık bütçe gelir tutarının %25’inden fazlasını temlik ettiği belirlenen kulüpler Disiplin Kuruluna sevk edilir ve ihlalin yoğunluğuna bağlı ve kademeli olarak ihtar, bir para cezası, puan indirimi ya da küme düşürme yaptırımı ile cezalandırılır. Ayrıca kulübün yetkililerine de hak mahrumiyeti cezası verilir.

Yeni- 76. Madde “5.fıkra Futbolla uğraşan bir kulüp futbol şubesini ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kurulmuş bir anonim şirkete devredebilir. Kendisini bir ticari kuruluş olarak yeniden yapılandıran bir kulüp tescilini başka bir şehre transfer edemez; bu hallerde futbol oyununun tanıtımı, güçlendirilmesi ve çıkarları öncelik taşır.”

Eski- Madde 76 Kulüplerin Yapısı ve Tescili

Madde 76 5.fıkra:  Futbolla uğraşan bir kulüp futbol şubesini ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kurulmuş bir anonim şirkete devredebilir. Kendisini bir ticari kuruluş olarak yeniden yapılandıran bir kulüp tescilini başka bir şehre transfer edemez. Bu gibi transferlerde futbol oyununun tanıtımı, güçlendirilmesi ve çıkarları öncelik taşır.

Yeni- TFF Statüsü’nün 78’inci maddesinin 1’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. TFF’ye bağlı takımlar ve TFF’ye tescilli futbolcular, FIFA’nın önceden yazılı izni olmaksızın, FIFA’nın üyesi veya herhangi bir Konfederasyon’un geçici üyesi olmayan bir Federasyona bağlı takım veya futbolcularla müsabaka yapamaz veya sportif amaçlı temaslar kuramaz.”

Eski-Madde 78 Temas Kurma

Madde 78 1. Fıkra: TFF, FIFA’nın önceden yazılı izni olmaksızın, FIFA’nın üyesi veya herhangi bir Konfederasyon’un geçici üyesi olmayan Federasyon veya kulüplerle müsabaka yapamaz veya sportif amaçlı temaslar kuramaz

Yeni– TFF Statüsü’nün 81’inci maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

81.Madde “1. Fıkra: TFF, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir anlaşma ve bir protokol imzalamak suretiyle Bakanlığa ait spor tesisleri ile personel hizmetini kullanabilir ve kullanımına izin verebilir.

81. Madde 2. Fıkra: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor kulüplerine veya kamu kurum veya kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen spor tesislerine ait protokol tribünlerinin kullanılmasında kişi sayılarının tespiti ve protokol yönlendirmesi T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı talimatları dâhilinde il ve ilçe müdürlüklerince yapılır. Milli müsabakalarda ise protokol tribünleri ve VIP alanları TFF tarafından FIFA ve UEFA’nın ilgili ilkeleri doğrultusunda düzenlenir.”

Eski– Madde 81 Tesis ve Personelden Yararlanma

8. Madde 1. Fıkra-TFF Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile bir anlaşma ve bir protokol imzalamak suretiyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait spor tesisleri ile personel hizmetini kullanabilir ve kullanımına izin verebilir.

81. Madde 2. Fıkra-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine veya kamu kurum veya kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen spor tesislerine ait protokol tribünlerinin kullanılmasında kişi sayılarının tespiti ve protokol yönlendirmesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü talimatları dâhilinde gençlik ve spor il ve ilçe müdürlüklerince yapılır. Milli müsabakalarda ise protokol tribünleri ve VIP alanları TFF tarafından FIFA ve UEFA’nın ilgili ilkeleri doğrultusunda düzenlenir.

Yeni– TFF Statüsü’nün 84’üncü maddesinin 2’nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

84. Madde 2. Fıkra:“2. İşbu TFF Statüsü Genel Kurul kararı uyarınca TFF resmi internet sitesinde de yayınlanacaktır

Eski- Madde 84 Yürürlük

84.Madde 2. Fıkra-İşbu TFF Statüsü Genel Kurul kararı uyarınca TFF resmi internet sitesinde de yayınlanacaktır (www.tff.org)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim Jonny Lindner tarafından Pixabay‘a yüklendi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir yorum bırakın