Karar Verme Yetkisi Komutanlıklardan Alındı

0

Askeri Ve Özel Güvenlik Bölgelerinde Mallar Üzerinde Karar Verme Yetkisi Komutanlıklardan Alındı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgelerinde uygulama değişikliğine gidildi.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak kamulaştırılmayan mallar üzerinde inşaat, hafriyat, tadilat, orman yetiştirme ve orman kesme yetkisi, yetkili komutanlıklar dan alındı

Söz konusu askeri bölgelerde inşaat, hafriyat, tadilat, orman yetiştirme ve mevcut ormanı kesme yetkisi yetkili komutanlıklardan alınarak valilikler bünyesinde kurulan özel güvenlik bölgesi değerlendirme komisyonu’na verildi.

Yetkili komutanlık ise kurulan bu komisyonun söz konusu işleri uygulaması esnasında görüş bildirecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararı’ndan önce söz konusu yönetmeliğin ilgili maddeleri aşağıda belirtildiği gibiydi.

İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinde uygulanacak esaslar: Madde 9-

8) Bölgenin savunma gücü ve gizliliğini ihlal etmemek şartiyle taşınmaz mallar üzerinde inşaat, hafriyat, tadilat, orman yetiştirmek veya kesmek, bataklık kurmak veya kurutmak gibi hususlar kendi özel kanunlarına göre ilgili mercilerce izin ve ruhsat verilmeden önce, bölgenin savunma gücü ve gizliliği yönünden yetkili komutanlığın da izninin alınması zorunludur. Dilek sahibi dilekçesinde yapacağı işin mahiyetini detaylı olarak ifade ederek konuya ait belge ve planlardan tasdikli birer suretini vermek zorundadır. Yetkili komutanlık bu istemi kabule değer görmediği takdirde red sebebini gerekçesiyle birlikte yazılı olarak ilgili merci kanalı ile dilekçe sahibine bildirir. İtiraz vukuunda konu bir kerede Genelkurmay Başkanlığınca tetkik edilerek sonuçlandırılır

9) İzin ve ruhsata tabi olmayan mahal veya işler ile bu şekilde başlatılmış olan işlerde yapılacak tadilat istekleri hakkında da yukarıdaki fıkra esasları uygulanır. Ancak müracaat doğrudan doğruya yetkili komutanlığa yapılır.

10) Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen veya komutanlıkça kabul edilen şartlara uymayan her türlü inşaat ve eylemler durdurulur. Böyle yapılar, yetkili komutanlığın tayin ve tebliğ edeceği süre içinde sahipleri tarafından yıktırılır. Süresi içinde yıkılmaması halinde yetkili komutanlığın istemi üzerine mahalli mülki idare amirliğince başkaca bir işlem ve karara gerek kalmadan yıktırılır ve masrafı sahiplerinden alınır

Askeri ve özel güvenlik bölgelerinde kamulaştırılmayan mallardan yararlanma esasları:Madde 24-

2) Bu mallar üzerinde inşaat, hafriyat, tadilat, orman yetiştirme veya kesmek gibi hususlar 9 uncu maddenin 8, 9 ve 10 uncu bendleri hükümlerine tabidir. Özel güvenlik bölgelerinde 9 uncu maddenin 8 inci bendinde sözü edilen yetkili komutanlık, bu bölgeler içinde yetkili makamdır.

3) Bu bölgeler içinde kalan ve kamulaştırılmasına gerek duyulmayan mallar, yetkili komutanlık veya yetkili makam tarafından tespit edilir.”

Şeklinde iken;

26 Haziran 2019 Tarihinde yayımlanan 1238 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Karar Sayısı: 1238

Ekli ” Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik” in yürürlüğe konulmasına, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 33 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bir yorum bırakın