TED Üniversitesi 18 Akademik Personel Alımı

0

TED Üniversitesi bağlı birimlerinde görevlendirmek üzere 3 Dr. Öğretim Üyesi ile 15 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 18 akademisyen alımı yapacak.

Üniversite akademisyen alımlarını ilgili mevzuatlar ve TED Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme kriterleri doğrultusunda yapacak.

Başvuruda bulunacak adaylar 4857 sayılı iş kanununa tabi olarak görevlendirilecekler.

Üniversitenin Akademisyen alımları için istemiş olduğu belge, adaylarda aranan şartlar ve başvuru süreci ile ilgili yapmış olduğu açıklama aşağıda yer almaktadır.

TED Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi Alımı Başvuru Şartları, Başvuru Süreci

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Başvuracak adayların:

 • Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde;
 • Bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini,
 • Öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini,
 • Askerliğini tamamlamış olduğunu gösterir belgelerini,
 • Fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği /yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb… diğer faaliyetlerini içeren),
 • Referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini,
 • Yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir.
 • İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 • Başvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir.

Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Kadro ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgilere http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir. Duyurulur.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı: Doktor Öğretim Üyesi 1

Özel Koşullar: Adayların; -Doktora derecelerini Sınıf Eğitimi/Öğretmenliği veya belirtilen ilköğretim alanlarının birinden (Matematik Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi/Fen Bilgisi Eğitimi) almış olmaları gerekmektedir.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı: Doktor Öğretim Üyesi 1

Özel Koşullar: Adayların; -Doktora derecelerini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmaları gerekmektedir. -Çocuk ve Ergenlerin Korkuları üzerinde kültürlerarası çalışmalarının olması tercih sebebidir.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü:  Doktor Öğretim Üyesi 1

Özel Koşullar: Adayların; -Doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri alanında almış olmaları gerekmektedir. -Bilgisayar grafiği, veri bilimi, bilgisayarla görme ve bilgi güvenliği alanlarında araştırma yapmış olmaları tercih sebebidir.

15 Öğretim Görevlisi Alımında Aranan Şartlar, İstenen Belgeler ve Başvuru Süreci;

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; İngilizce Dil Okulu Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır.

Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik belge ile veya e-posta aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kadrolar ile ilgili ilana http://www.tedu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Duyurulur.

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:

TED Üniversitesi Ziya Gökalp Cad., No: 48 06420 Kolej / Çankaya / ANKARA

Tel No: 312 585 00 00 (Santral)

Genel Şartlar:

 1. 657 Sayılı Kanun’un 48 İnci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.
 2. Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında Lisans Mezuniyeti Notunun Hesaplanmasında Kullanılacak 4’lük Ve 5’lik Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.
 3. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.
 4. İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.

Muafiyet:

Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta Ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Eğitimini Tamamlamış Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.

İstenen Belgeler:

 1. İngilizce Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Birim Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi Bilgisi İle Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.)
 2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
 4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Özgeçmiş (CV)
 5. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin E-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (EDevlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi ise; Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. E-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında E-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)
 7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri (Lisans ve Yüksek Lisans)
 8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
 9. YÖK Tarafından Kabul Edilen veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
 10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten E-Devletten Alınacak Belge,
 11. E-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)
 12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerinin Suretleri ile Yeminli Mütercim Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri
 13. Daha Önceki Öğretmenlik Deneyimlerini Belgeleyen İşyeri Onaylı Çalışma belgesi
 14. E-Devlet Üzerinden Alınacak Barkotlu Hizmet Dökümü Belgesi
 15. En Az 2 Referansın İletişim Bilgileri

İngilizce Dil Okulu Öğretim Görevlisi Kadro Sayısı: 15,  ALES Puan Şartı:70, YDS Puan Şartı 90

Özel Şartlar: Adayların; -İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim – Tercümanlık alanlarından birinden lisans mezunu olmaları, -Tezli yüksek lisans mezunu olmaları, gerekmektedir.

Sınav Takvimi

İlan tarihi: 02.07.2019

Son Başvuru Tarihi: 19.07.2019

Ön Değerlendirme Sonuç

Tarihi: 26.07.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 29-31.07.2019

Nihai Değerlendirme Sonucu: 02.08.2019

Bir yorum bırakın