Fırat Üniversitesi 100 Sağlık Personeli Alacak

0

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü 100 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu.

Fırat Üniversitesi tarafından Resmi Gazete aracılığı ile yapılan duyuruya göre Üniversite, Fırat Üniversitesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirmek üzere 100 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Üniversite personel alımını 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre ve 2018 KPSS (B) grubu puanına göre yapacak.

Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı gün olan 07 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

Başvuruda bulunan adayların değerlendirmesi KPSS puanı üzerinden yapılacak ve atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri ile başvuru işlemleri ile ilgili bilgiler ise başvuru bitim tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecek.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyurunun detayları şu şekilde;

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır.

Adaylarda Aranan Özel Şartlar

1 Fizyoterapist: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak, Lenf ödem tedavisi konusunda sertifikası bulunmak.

79 Hemşire: 78 Hemşire için; Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak. 1 Hemşire için; Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin ameliyathane biriminde en az 1 yıl çalışmış olmak.

20 Sağlık Teknikeri: 8 Sağlık Teknikeri için Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 1 Sağlık Teknikeri için Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecek), 5 Sağlık Teknikeri için; Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 1 Sağlık Teknikeri için; Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinde en az 10 yıl çalışmış olmak, 2 Sağlık teknikeri için; Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 2 Sağlık Teknikeri için; Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 1 Sağlık Teknikeri için; Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecek)

Genel Şartlar:

1 – Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak adaylara yapılacaktır.)

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3- 2018 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

1- Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen yapılacaktır.

2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

Yerleştirmede lisans mezunları için 2018/KPSS-P3, önlisans mezunları için 2018/KPSSP93 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanma başvurusu olmadığı veya ilgilinin aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi periyotlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olanlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (Personel Daire Başkanlığından temin edilecek)

2- Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)

3- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (ÖSYM Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

Bir yorum bırakın