Gelir Vergisi Kanunun’ da Değişiklik

0

Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 7186 Gelir Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun’da değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’ de Yayımlanan 7186 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanun ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin vergiye esas kazanç matrahı hesaplama yönteminde “hasılat esaslı kazanç tesspiti”  yöntemi uygulanacak.

7186 sayılı Kanun’ la Gelir Vergisinde yapılan düzenlemenin ilgili mükelleflerin vergilendirmesine etkisi şu şekilde olacak.

“MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 113 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Hasılat esaslı kazanç tespiti

MADDE 113 – Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin talep etmeleri halinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler için hesapladıkları katma değer vergisi dâhil tutarın) %10’u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınır. Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmaz ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmaz. Kazançları birinci fıkra kapsamında tespit edilenlerin;

a) Bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının tespitinde dikkate alınmaz.

b) Bu kazançları dışındaki beyana tabi diğer kazanç veya iratları hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

c) İki yıl geçmedikçe bu usulden çıkmaları mümkün değildir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri uyarınca bir takvim yılı içinde iki kez ceza kesilen mükellefler, cezanın kesildiği ve takip eden iki takvim yılına ait kazançları için bu madde hükümlerinden yararlanamaz.

Bu madde hükümleri kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır. Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, kanuni oranına getirmeye; Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Resmi Gazete’ de yayınlanan bu madde ile ne değişiyor?

Yapılan bu düzenlemeden önce; mükellefler, elde ettikleri hasılattan kanunun izin verdiği ölçüde kira, personel gideri gibi harcamaları düştükten sonra kalan tutar üzerinden (matrah) vergi vermekteydiler. Mükelleflerin yapmış olduğu gider tutarları gelirle aynı olduğunda ise vergi matrahı olmayacağından hiç vergi de ödenmeyecekti. Bunun yanı sıra eğer gider toplamı gelirden fazla çıkarsa gider fazlasını 5 yıl boyunca gelecek dönemlerde elde edeceği gelirden düşerek kalan tutar üzerinden vergilendiriliyordu.

Hasılat esaslı kazanç sisteminde ise mükelleflerin elde edecekleri gayrisafi iş hasılatının %10’u vergiye tabi tutulacak. Yani hasılat olması durumunda mutlaka vergi ödenecektir. Bu sisteme geçenler artık gider tutarlarını göz önüne almadan yapmış oldukları hasılatın tutarı üzerinden vergilendirilecekler.

Örnek verecek olursak; Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan bir mükellef bu sistemden yararlanmayı seçtiği takdirde; yıl içinde toplam 100 bin TL gelir elde etiğinde ve faaliyetleri ile ilgili olarak 150 bin TL gideri varsa artık yapmış olduğu 150 bin TL lık gideri vergi matrahından düşmeden direk yapmış olduğu 100 bin TL gelir üzerinden vergisini ödemesi gerekiyor.

Tüm bunların yanı sıra, bu sistemden yararlanacak olanlar vergilendirme esnasında bu faaliyet gelirleri ile ilgili olarak kendilerine tanınan istisnalardan da yararlanamayacaklar.

Bir yorum bırakın