Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Dikkat! 3 Gün Kaldı

0

Yurt dışında yaşayıp Türkiye’den emeklilik haklarını kazanmak isteyenler 31 Temmuz 2019 tarihine kadar başvuruda bulunmaları oldukça önemli.

Türkiye’de emeklilik haklarına sahip olmak isteyen yurtdışındaki vatandaşlar eğer 31 Temmuz 2019 tarihini geçirirlerse artık hem daha fazla prim yatırmak zorunda kalacaklar, hem de SSK’ dan emekli olabilme haklarını kaybedip sadece BAĞ-KUR’dan emekli olabilecekler.

Bilindiği gibi 19 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 7186 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”’ la 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanununun” bazı maddelerinde değişiklik yapılarak yurt dışında yaşayanların emeklilik borçlanma sistemini değiştirilmişti.

19 Temmuzda yayınlanarak yürürlüğe giren 7186 sayılı kanununda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların emeklilik haklarında yapılan değişikliği içeren maddeler şu şekilde yer almıştı;

“MADDE 8 – 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 – Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilenler ile yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmek suretiyle bu Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar. Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılır.”

MADDE 9 – 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “% 32’sidir.” ibaresi “%45’idir.” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başlığı “Süre tespiti, sigortalılığın başlangıcı ve sürelerin değerlendirilmesi” şeklinde, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir.”

“Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması hâlinde bu süreler 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan hükümler esas alınarak Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden, Türkiye’de sigortalılık yok ise borçlanma tutarının tamamen ödendiği tarihten geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilir.”

MADDE 11 – 3201 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına “aybaşından itibaren” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısmi aylığın başlangıç tarihi esas alınarak mülga 2829 sayılı Kanun ya da 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca tespit edilecek statüye göre ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“GEÇİCİ MADDE 9 – Kısmi aylık bağlanmış olanlar dahil olmak üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce yurt dışında geçen sürelerini borçlanma talebinde bulunanlardan tahakkuk ettirilen borçlarını yasal süresi içinde ödeyenlerin, sigortalılık sürelerinin hangi statüde değerlendirileceğinin ve tahakkuk ettirilecek borç tutarının tespitinde önceki hükümler esas alınır.”

MADDE 34 – Bu Kanunun;

  1. a) 8 inci ila 13 üncü maddeleri ile 20 nci maddesi yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren …..yürürlüğe girer. …”

1 Ağustos 2019 Tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bu yasa maddesi ile; Borçlanma rakamı bugüne kadar en az asgari ücretin yüzde 32’si alınarak hesaplanırken, bundan böyle yüzde 45’i alınarak hesaplanacak. Yani günlük 11 TL artarak 27.28 TL yerine 38.31 TL  üzerinden borçlanacak. Yurt dışı borçlanmada baz alınan emekli gün  sayısı ise 3 bin 600 gün den en az 5 bin 400 gün borçlanmaya çıkartıldı. 5 bin gün üzerinden emekli olabilen vatandaşlar ise en az 7 bin 200 gün prim ödeyecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların emeklilik haklarını düzenleyen 3201 sayılı yasada yapılan bu değişiklikler sonucunda, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları daha önce, Türkiye’de bulunan çalışmalarının üzerine eksik süreleri kadar yurt dışı borçlanma yaparak SSK (4a), Bağ- Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) statüsünde emekli olabiliyorken, 1 Ağustos 2019 Tarihinden itibaren sadece BAĞ-KUR’ dan emekli olabilecekler.

Yapılan değişiklikten önce 3 bin 600 gün için 98 bin 208 TL yatırarak, 2 bin 400 TL SSK emekli aylığı alabilen bir gurbetçi, başvuru için 31 Temmuz 2019 Tarihini geçirdiğinde ise BAĞ-KUR’ dan 1000 TL emekli aylığı alabilmek için asgari 5 bin 400 gün için borçlanma rakamı olarak 147 bin 312 TL ödeme yapması gerekecek.

31 Temmuz Tarihi’ne Kadar Başvuruda Hak Kaybı Yok

31 Temmuz 2019 Tarihine kadar başvuruda bulunulduğunda eski sistem üzerinden işlem yapılacağından Yurt dışında yaşayan vatandaşların bu tarihe kadar sadece başvuruda bulunmaları yeterli borçlanma tutarları için en az 4 ay sonra yapacaklar.

Uzmanlar Türkiye’ de hiç çalışması olmayanların Türkiye’ye gelip 2 gün çalışmaları halinde SSK (4A) kapsamında emekli olabileceklerini, Türkiye’ye fiilen gelip iki gün çalışamayanların yine 31 Temmuz’dan önce başvuruda bulunmaları halinde BAĞ-KUR üzerinden bile olsa %40 daha az prim borcu ödeyeceklerini açıkladılar.

Başvurular posta veya kargo ile yapılabilir

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar evraklarını posta yada kargo ile kuruma veya vekalet verecekleri uzmana zamanında göndermeleri halinde süreci başlatmış olacaklar.

 

Resim Niek Verlaan tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bir yorum bırakın