Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Değişti

0

Ticaret Bakanlığı tarafından Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte yaşanan koronavirüs salgını (COVİD-19)  nedeniyle tüketicilerin hak kaybı yaşamaması amacıyla Tüketici Hakem Heyetleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

Yapılan değişikliğe göre ayda en az iki kez toplanması gereken tüketici hakem heyeti toplantıları 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelendi.

Ayrıca yönetmelikte yapılan değişiklikle tüketicilerin yaptıkları şikâyetlerle ilgili verecekleri evrakların süreleri, bilirkişi raporlarının hazırlanması için verilen süreler ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliği ile ilgili belirlenen süreler de 13 Mart 20202 tarihi dâhil olmak üzere 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik aşağıda yer almaktadır.

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Toplantıların ve bazı sürelerin durdurulması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ayda ikiden az olmamak üzere toplanan tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten,

b) 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ve 25 inci maddenin birinci fıkrası ile 27 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil)  tarihine kadar durur. Bu fıkranın (b) bendinde yer verilen süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibarıyla on beş gün ve daha az kalmış ise, bu süreler durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

.

Bir yorum bırakın