Yüksek Lisans Öğrencilerine Ek Dönem Hakkı

0

Yükseköğretim Kurulu lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilere talepleri halinde iki dönem ek süre hakkı tanıdı. YÖK ayrıca ALES puanına ilişkin şartlarda 02 ocak 2021 tarihine kadar uygulamama kararı aldı.

Yükseköğretim Kurulu yaşanan salgın nedeniyle ülke genelinde yaşanan zorluk ve sorunları göz önünde bulundurarak lisansüstü eğitime devam eden öğrencilerden tez aşamasında olanların istemeleri durumunda bir dönem, salgının etkileme durumuna göre ve öğrencinin talebine göre bir dönem daha eklenerek iki döneme kadar ek süre verilebileceğini duyurdu.

YÖK bunun yanı sıra Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine eklediği yeni bir maddeyle salgın nedeniyle söz konusu yönetmelikte yer alan;

“MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak,

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki ana sanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

…..  ALES şartı aranmaz.”

Maddesi ile,

“(4) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki ana sanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak üniversite senatosunun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senato tarafından belirlenir.”

Maddelerinde belirtilen ALES puanına ilişkin şartlarda da 02 ocak 2021 tarihine kadar uygulanmayacağına ilişkin madde ilave etti.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin tam metni ise şöyle;

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Olağanüstü durum

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Küresel salgın nedeniyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Bir yorum bırakın